Oferta

Zakłady zagospodarowania odpadów.


Wzrost standardów postępowania z odpadami sprzyja powstawaniu zakładów, które posiadają wszystkie segmenty technologiczne niezbędne do spełnienia obecnych wymogów prawa: segregacja, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, deponowanie na kwaterze. Powszechne jest dążenie do optymalnej skuteczności stosowanych technologii i wykorzystania w instalacjach energii odnawialnej. FOLEKO posiada doświadczenie w realizacji 11 nowoczesnych zakładów, co stawia nas na pozycji wiodącej na rynku. Dlatego oferujemy zarówno budowę, jak i usługi doradcze oraz projektowe w zakresie tworzenia:
- zakładów utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych
- zakładów segregacji surowców wtórnych
- stacji recyklingu pojazdów samochodowych
- stacji przesypowych i przeładunkowych odpadów

Budowa i rekultywacja składowisk odpadów.


Nie ma w Polsce firmy mającej bogatsze doświadczenia w zakresie budowy i rekultywacji składowisk odpadów. Tworząc te obiekty zawsze szczególną uwagę zwracamy na szczelność kwater, tak, by niepożądane substancje nie wyrządzały szkód w otoczeniu. Ten aspekt jest dla nas szczególnie ważny i nie uznajemy w tej kwestii żadnych kompromisów. Nabyte umiejętności oraz stosowanie najwyższej jakości geosyntetyków powoduje, że oprócz składowisk odpadów komunalnych oferujemy również realizację:
- składowisk materiałów szczególnie niebezpiecznych (m. in. azbest, popioły)
- lagun osadowych
- zbiorników wodnych i retencyjnych.


Zagospodarowanie osadów ściekowych.


Ze względu na prawne ograniczenia składowania i wykorzystania rolniczego utylizacja osadów ściekowych staje się jednym z najpoważniejszych problemów do rozwiązania w gospodarce komunalnej. FOLEKO dysponuje doświadczeniami w budowie między innymi kompostowni osadów. Obecnie, dzięki bliskim kontaktom z ekspertami oraz firmami wdrażającymi innowacyjne technologie, poszerzyliśmy zakres propozycji dotyczących tej dziedziny i jesteśmy przygotowani do oferowania budowy:
- kompostowni zamkniętych (np. tunelowych)
- linii intensywnego kompostowania odpadów komunalnych i placów dojrzewania
- instalacji do termicznego przekształcania osadów oraz produkcji z ich wykorzystaniem materiałów budowlanych.


Budownictwo przemysłowe.


Doświadczenia FOLEKO w realizacji różnorodnych obiektów inżynieryjnych, instalacji zabudowanych w obiektach kubaturowych oraz znajomość specyfiki pracy na rzecz szczególnie wymagających inwestorów prywatnych powodują, że posiadamy wszelkie atuty pozwalające nam oferować wykonanie:
- makroniwelacji terenów
- tworzenie platform inwestycyjnych z pełnym uzbrojeniem podziemnym
- budowy kompletnych hal fabrycznych i obiektów biurowych


Inwestycje infrastrukturalne.


Większości inwestycji realizowanych przez FOLEKO, oprócz instalacji związanych ściśle z ochroną środowiska, ma w swoim zakresie także inne obiekty inżynieryjne i sieci zewnętrzne. Wykonywanie ich sprawiło, że jesteśmy pod względem technicznym i organizacyjnym gotowi do wykonywania:
- budowli hydrotechnicznych (np. zbiorników wodnych)
- dróg i placów
- sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

Projektowanie i doradztwo.


Niejednokrotnie przy zlecanych nam zadaniach dużym utrudnieniem były wadliwe lub nieprecyzyjne projekty, które otrzymywaliśmy przed przystąpieniem do prac. Przekonaliśmy się, że umiejętność projektowania funkcjonalnych, niezawodnych i tanich w eksploatacji obiektów wymaga wieloletniego doświadczenia w wykonawstwie. Stworzenie ponad 180 różnorodnych obiektów w naturalny sposób przyczyniło się do dogłębnego poznania bardzo wielu aspektów procesu inwestycyjnego oraz nabycia umiejętności skutecznego jego przygotowania. Częsty udział w konferencjach naukowych i branżowych szkoleniach powoduje, że nasza kadra techniczna oraz współpracujące jednostki projektowe dysponują doskonałą znajomością prawa w zakresie projektowania i budowy obiektów gospodarki odpadami. Oferujemy opracowanie:
- projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- programów funkcjonalno-użytkowych
- wzorcowych opisów przedmiotu zamówień publicznych
- decyzji lokalizacyjnych, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz instrukcji eksploatacji instalacji