Klauzula informacyjna

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 04 44, fax 74 853 54 75, foleko@foleko.com.pl
 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

– art. 6 ust. 1 lit. b) w/w rozporządzenia RODO, w zakresie wykonania umowy lub podjęcia działań w celu zawarcia umowy i jej wykonania,

– art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia RODO, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,

– art. 6 ust. 1 lit. f) w/w rozporządzenia RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz w celach archiwalnych.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom prawnie uprawnionym do odbioru danych osobowych w zakresie oraz w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności Urząd Skarbowy, Policja, Sąd, Prokuratura; innym podmiotom świadczącym usługi w ramach działalności naszej firmy w szczególności: firmie serwisującej nasze systemy informatyczne w celu utrzymania ciągłości i poprawności ich działania, kancelariom prawnym, bankom, przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

Informujemy, że nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej

 1. Okres przechowywania danych

– celem wykonania umów/umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń,

– celem wypełnienia obowiązków prawnych – przez okres wynikający z przepisów prawa w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, przepisów podatkowych, rachunkowych

– w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu na jaki zgoda została udzielona, lub do czasu jej odwołania

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych celów w szczególności do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu